Прием

За допълнителна информация: 0886 50 22 26; 02 971 95 20

Специалности:

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ: "Лична охрана" и "Организация на охранителната дейност" 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ: "Организация на охранителната дейност"  

Приемът се осъществява чрез:

За Задочно обучение: Проверка на психическата годност.

Психотестът се прави в деня на подаване на документи

Резултатът се обявява до една седмица.

При положителен резултат в едномесечен срок се сключва договор за обучение.

Местата за обучение се запълват по реда на сключените договори.

Забележка: Кандидатите за ЗАДОЧНА форма на обучение НЕ се явяват на проверка на физическата дееспособност.

За Редовно обучение:Проверка на физическата и психологическата дееспособност.

Психотестът се прави в деня на подаване на документи.

Резултатът се обявява до една седмица.

При положителен резултат от теста,  кандидатът се явява на проверка на физическата дееспособност на допълнително определена дата.

При успешно класиране се сключва договор за обучение в едномесечен срок.

Местата за обучение се запълват по реда на сключените договори.

Забележка:

Кандидатите за обучение, които не са се явили на матура или не са я издържали, могат да подадат документи за кадидатстване в колежа. Дипломата се представя допълнително.

Приетите и записали се кандидати могат да ползват общежитие на други университети, след издаване на разменно писмо! 

Приемни изпитиЗа психотеста и проверката на физическата дееспособност

Проверката на физическата дееспособност е предвидена за кандидатите за редовна форма на обучение.

Горният праг на резултати, за изпита по физическа подготовка, е съобразен с физическите изпити за постъпване на работа в Националната служба за охрана (НСО), Дирекция "Охрана на съдебната власт (Съдебна полиция), структурите на Министерство на вътрешните работи (МВР), екипите за Лична охрана в частният охранителен сектор.

Тестът за психологическа пригодност по специалността, цели да установи необходимите личностни качества на кандидата да се обучава в направление Сигурност. Той се полага от всички кандидати за обучение.

Справочник на кандидата:

 1. Молба и декларация по образец на колежа (итзгели от тук)
 2. Нормативи за "Тест за физическа пригодност" (изтегли от тук)
 3. Примерен "Тест за психологическа пригодност" (изтегли от тук)

 Условия за кандидатстване:

Кандидатите за обучение трябва да отговарят на следните условия:

 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 • Да не са образувани срещу тях предварително производство, бързо производство или дознание за извършено умишлено престъпление от общ характер.
 • Да са физически здрави.
 • Да не страдат от психични заболявания и да не се водят на отчет в психодиспансер.
 • Да не са употребявали и да не употребяват наркотични вещества.

Документи за кандидатстване:

За да кандитствате в колежа е необходимо да подадете следните документи:

 • Молба и декларации по образец на колежа.
 • Медицинско удостоверение от личния лекар.
 • Копие и оригинал на диплома за средно образование (кандидатите, които завършват средно образование в годината на кандидатстване, представят дипломата си допълнително).
 • Копие и оригинал на лична карта.
 • Такса за обработка на документи по приема – 40 лв. (заплаща се при подаване на документите)

Оригиналът на документите се връщат на притежателя, след сверяване с копията.

Документи се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. в учебната база на колежа.

Документите могат да бъдат подадени: Лично от кандидата или по електронен път.

Подаването на документи по електронен път, се извършва като:

 • Дипломата за средно образование, личната карта и медицинското удостоверение се сканират.
 • Останалите документи се изпращат с попълнени лични данни без подпис. Подписът се полага лично преди допускане до примемен изпит.
 • Таксата за явяване на приемните изпити се превежда по банков път. По електронна поща се изпраща платежното нареждане или съответния удостоверяващ документ.
 • Всички документи изпращате на  e-mail: bs_institute@abv.bg 

Получавате входящ номер на Вашите документи на електронния си адрес.

ВНИМАНИЕ!!! За кандидатите, които са подали документи по електронен път е необходимо преди явяването си на приемните изпити да се явят лично за да подпишат декларациите, необходими за допускане.

ЗаписванеДокументи за записване:

Необходими документи при записване и сключване на договори за обучение с приетите кандидати.

 1. 4 броя снимки.
 2. Документ за платена годишна такса за обучение / плащането може да стане по банков път или в касата на учебната база – 8 СОУ " Васил Левски”, кв. Мусагеница, ІV етаж, административна зала.

Банкова сметка:

БС ИНСТИТУТ ЕООД
БАНКА – ТБ ИНВЕСТБАНК АД
КЛОН СОФИЯ 2
IBAN BG52IORT80381000012300
BIC IORTBGSF

 

Годишни такси за обучение (два учебни семестъра)

"Организация на охранителната дейност"

- редовно обучение: 725.00 лв. на семестър. Годишна такса - 1450.00 лв. (750 евро) 

задочно обучение: 538.00 лв. на семестър. Годишна такса 1075.00 лв. (550 евро

- самостоятелна форма на обучение: 489.00 лв. на семестър. Годишна такса 978.00 лв. (500 евро)  

"Лична охрана"

- редовно обучение: 1025.00 лв. на семестър. Годишна такса 2050.00 лв.(1050 евро

Преференции: Колежът присъжда ежегодно стипендия за отличен успех. С намалена такса за обучение  се ползват сираци, полусираци, близнаци и братя и сестри.

Годишната такса може да бъде платена еднократно или разсрочено, по банков път или в учебната база на колежа.

Възможност за ползване на студентски кредит при преференциални условия по програма "Булбанк Академична лига" 

ПредимстваПредимства на завършилите колежа

Тренировките по практика се провежда в специализирана среда - спортни зали, мултимедийно и бойно стрелбище (открито и закрито), оръжейна, спортни комплекси оборудвани с технически съоръжения за обучение по специалността.

Преподавателите са водещи специалисти и експерти (служители на НСО, СОБТ, Военна полиция, преподаватели в Академия на МВР, експерти в частни охранителни фирми и др.)

По време на обучението си колежаните завършват и „Курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие", необходим за издаване на разрешително за закупуване и носене на огнестрелно оръжие, курс „Алпийска подготовка".

Предимства за завършилите успешно Колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец":

 • Europass Security guard certificate - International Standard Classification of Education (ISCED) - level 5 (на английски и немски език).
 • Работа в голяма английска охранителна фирма, партньор на колежа. Колежаните получават първоначална подкрепа с настаняване, сертификати, документи и др.
 • Работа в български охранителни фирми.
 • Назначават се с предимство в държавни и частни служби за сигурност, съгласно Наредба № 9 от 4 декември 2006 г.
 • Приемат се с предимство в Нов Български Университет и Варненски Свободен Университет.
 • Продължават образованието си от трети семестър, за завършване на висше образование, в специалности: „Гражданска и корпоративна сигурност", „Национална сигурност", „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" и др.
 • Свидетелството за професионална квалификация, издавано от Колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец", се признава във всички държави членки на Европейския съюз, съгласно  Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент 

Наши колежани вече са служители в НСО, „Охрана на съдебната власт", „Жандармерия", Контрактори, Професионални войници, Лична охрана на известни личности, Служители в английски и немски охранителни фирми, както и на много български, сред които VIP Security, СОТ 161 .

Обучение на чужди граждани

Чужди граждани могат да кандидатстват и да се обучават в КОЛЕЖ ПО ОХРАНА И СИГУРНОСТ "Св. Георги Победоносец" в съответствие със законите и подзаконовите нормативни актове на Република България.

Условията за прием на чужди граждани в колежа са същите, както за български граждани. Дипломата за средно образовение, издадена от съответното учебно заведение в чужбина, е необходимо да бъде легализирана в Министерство на образованието, младежта и науката на Република България. Образец на Удостоверение за признаване на степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, можете да намерите тук: http://www.minedu.government.bg/left_menu/administrative_services/applications/

Обучението в Колеж по охрана и сигурност се извършва на български език. Пребиваването на лицето, за срока на обучение в страната, се осъществява съгласно изискванията за пребиваване на чужди граждани в Република България и се урежда от лицето, което кандидатства за прием.