Прием за учебната 2020 - 2021 година

Прием на документи и записване:

от 20 януари 2020 година - до запълване на местата.

Необходими документи:

1. Диплома за средно образование.

2. Медицинско от личния лекар.

3. Лична карта.

4. Комплект молби и декларации по образец на колежа (Получават се от колежа на място при подаване на документите. Такса за тях не се дължи.)

Приемът на документи, интервю и записване се провеждат на адрес:

гр. София, р-н "Лозенец", ул. "Богатица" №10, ет.1

Необходимо е предварително да заявите час по телефон или имейл.

тел. 0886 50 22 26

e-mail: bs_institute@abv.bg

За допълнителна информация: 0886 50 22 26 

Специалности:

„Организация на охранителната дейност" - IV степен на професионална квалификация

За редовно обучение със специализация по:

Група 1.

1.      Лична охрана

2.      Безопасно боравене с огнестрелно оръжие

3.      Криминалистика

4.      Сигурност на опасни товари

Група 2.

1.      Опазване на обществения ред.

2.      Оперативно-издирвателна дейност.

3.      Киберсигурност.

4.      Защита на личните даннни.

5.      Защита на класифицираната информация.

6.      Банкова сигурност.

7.      Физическа охрана на обекти.

Забележка: Кандидатите за обучение избират една от предложените специализации.

За всички специализации се издава допълнителен документ за завършен курс, съответно от МВР, Агенция Железопътен транспорт, Колеж по охрана и сигурност и др.

Приемът се осъществява чрез интервю.

Интервюто цели да провери мотивацията и психологическата пригодност за обучение по специалността. 

Местата за обучение се запълват по реда на сключените договори.

Забележка:

Кандидатите за обучение, които не са се явили на матура или не са я издържали, могат да подадат документи за кадидатстване в колежа. Дипломата се представя допълнително.

Приетите и записали се кандидати могат да ползват общежитие на други университети, след издаване на разменно писмо! 

Приемни изпити

Справочник на кандидата:

Молба и декларации, по образец на колежа, можете да получите на място при подаване на документите за кандидатстване или да Ви бъдат изпратени по електронна поща.

 Условия за кандидатстване:

Кандидатите за обучение трябва да отговарят на следните условия:

 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 • Да не са образувани срещу тях предварително производство, бързо производство или дознание за извършено умишлено престъпление от общ характер.
 • Да са физически здрави.
 • Да не страдат от психични заболявания и да не се водят на отчет в психодиспансер.
 • Да не са употребявали и да не употребяват наркотични вещества.

Документи за кандидатстване:

За да кандитствате в колежа е необходимо да подадете следните документи:

 • Молба и декларации по образец на колежа.
 • Медицинско удостоверение от личния лекар.
 • Копие и оригинал на диплома за средно образование (кандидатите, които завършват средно образование в годината на кандидатстване, представят дипломата си допълнително).
 • Лична карта.

Оригиналът на документите се връщат на притежателя, след сверяване с копията.

Документите могат да бъдат подадени: Лично от кандидата или по електронен път.

Подаването на документи по електронен път, се извършва като:

 • Дипломата за средно образование и медицинското удостоверение се сканират.
 • Останалите документи се изпращат с попълнени  данни без подпис. Подписът се полага лично преди подписване на договора за обучение.
 • Всички документи изпращате на  e-mail: bs_institute@abv.bg 

Получавате входящ номер на Вашите документи на електронния си адрес.

ЗаписванеДокументи за записване:

Необходими документи при записване и сключване на договори за обучение с приетите кандидати.

 1. 4 броя снимки.
 2. Документ за платена годишна такса за обучение / плащането може да стане по банков път или в касата на колежа.

Банкова сметка:

"Частен професионален колеж по охрана и сигурност "Св.Георги Победоносец" ЕООД

Банка ДСК ЕАД

IBAN BG68STSA93000024789738

BIC STSABGSF

Годишни такси за обучение (два учебни семестъра)

Редовно обучение:

"Организация на охранителната дейност" със специализация от Група 1 - 2 200.00 лв

"Организация на охранителната дейност" със специализация" от Група 2  - 1 800.00 лв.

Задочна и самостоятелна  форма на обучение:

"Организация на охранителната дейност" със специализация от Група 2  - 1 200.00 лв.

Годишната такса може да бъде платена еднократно или разсрочено, по банков път или в учебната база на колежа.

ПредимстваПредимства на завършилите колежа

Тренировките по практика се провежда в специализирана среда - спортни зали, мултимедийно и бойно стрелбище (открито и закрито), оръжейна, спортни комплекси оборудвани с технически съоръжения за обучение по специалността.

Преподавателите са водещи специалисти и експерти (служители на НСО, СОБТ, Военна полиция, преподаватели в Академия на МВР, експерти в частни охранителни фирми и др.)

Предимства за завършилите успешно Колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец":

 • Europass Security guard certificate - International Standard Classification of Education (ISCED) - level 5 (на английски и немски език).
 • Работа в голяма английска охранителна фирма, партньор на колежа. Колежаните получават първоначална подкрепа с настаняване, сертификати, документи и др.
 • Работа в български охранителни фирми.
 • Продължават образованието си с предимство и  чрез признаване на кредити, за завършване на висше образование, в специалности: „Гражданска и корпоративна сигурност", „Национална сигурност", „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" и "Сигурност на транспорта" в Нов Български Университет, Варненски Свободен Университет.
 • Свидетелството за професионална квалификация, издавано от Колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец", се признава във всички държави членки на Европейския съюз, съгласно  Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент. 

Наши колежани вече са служители в НСО, „Охрана на съдебната власт", „Жандармерия", Контрактори, Професионални войници, Лична охрана на известни личности, Служители в английски и немски охранителни фирми, както и на много български, сред които VIP Security, СОТ 161 .

Обучение на чужди граждани

Чужди граждани могат да кандидатстват и да се обучават в КОЛЕЖ ПО ОХРАНА И СИГУРНОСТ "Св. Георги Победоносец" в съответствие със законите и подзаконовите нормативни актове на Република България.

Условията за прием на чужди граждани в колежа са същите, както за български граждани. Дипломата за средно образовение, издадена от съответното учебно заведение в чужбина, е необходимо да бъде легализирана в Министерство на образованието, младежта и науката на Република България. Образец на Удостоверение за признаване на степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, можете да намерите тук: http://www.minedu.government.bg/left_menu/administrative_services/applications/

Обучението в Колеж по охрана и сигурност се извършва на български език. Пребиваването на лицето, за срока на обучение в страната, се осъществява съгласно изискванията за пребиваване на чужди граждани в Република България и се урежда от лицето, което кандидатства за прием.